UTOPODIUM

Beleidsplan Stichting Piet van Rees /Utopodium 2021 -2023

De “Stichting Piet van Rees” is opgericht op 18 juli 1997. Bij de activiteiten in Lelystad handelt de stichting ook wel onder de naam “Utopodium”.
Doelstelling 
In de statutenwijziging van 23 augustus 2021 is het volgende doel vastgelegd:

De stichting heeft ten doel: 


a. minder valide mensen met lichamelijke beperkingen de kans te geven hun creatief talent te ontdekken en te ontwikkelen; 


b. het inzetten van kunst en cultuur voor de sociaal maatschappelijke integratie en de bevordering van het algemeen welzijn van minder valide mensen en minderheidsgroepen


c. sociale minderheidsgroepen de kans te geven hun creatief talent te ontdekken en te ontwikkelen en zodoende een sociale acceptatie te bewerkstelligen; 


d. het organiseren van creatieve ontmoetingen waarbij mensen uit alle bevolkingsgroepen van de samenleving elkaar motiveren en inspireren;


e. het (doen) opzetten van een muzikaal sociaal netwerk, dan wel het inrichten van een daarop gerichte locatie om met diverse muzikanten een dag en/of avond te verzorgen voor een uitgenodigd publiek.

Hoofdlijnen van beleid 2021-2023

De stichting tracht dit doel te bereiken door:


a. het met name in de omgeving van Amsterdam en Lelystad organiseren van culturele activiteiten in de vorm van optredens, workshops, open repetities en lessen op het gebied van muziek, theater en andere kunstuitingen; 


b. het behouden van een open karakter door het organiseren van culturele activiteiten gericht op welzijn en zorg en op die wijze alle mogelijke hulp te kunnen bieden en mensen door te kunnen verwijzen naar de juiste instanties.

c. het huren, inrichten en exploiteren van een locatie waar activiteiten worden gerealiseerd die bijdragen aan de doelen van de stichting;

d. het leggen en onderhouden van contacten met personen, instellingen of organisaties, die dienstig kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting;

e. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Uitvoering van het beleid

Sinds 2015 heeft Utopodium de beschikking gekregen over twee zalen in de voormalige bioscoop in Lelystad. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het inrichten van de zalen voor repetities, workshops, optredens en andere activiteiten. De kleine zaal is nagenoeg gereed. In 2021 wordt gewerkt aan de inrichting van de grote zaal en aan de inrichting van de entree.

De volgende culturele activiteiten worden ondernomen:


het regelmatig organiseren van optredens van bands- het geven van workshops en lessen op het gebied van muziek, theater en andere kunstvormen- het verhuur van ruimte voor theater en muziekgroepen- het (mede-) organiseren van muziekactiviteiten in de stad.

Bij het organiseren van activiteiten wordt veel aandacht gegeven aan een laagdrempelig toegang. In het bijzonder wordt er naar gestreefd minder valide mensen met een lichamelijke beperking en mensen van minderheidsgroepen een kans te bieden om hun creatieve talent te ontdekken en zich verder te ontwikkelen.

De activiteiten zijn erop gericht op ontmoetingen tussen mensen uit diverse bevolkingsgroepen die elkaar motiveren en inspireren. Het opzetten van een muzikaal netwerk is daarbij één van de ambities.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen als vrijwilliger actief aan de slag bij de stichting. Contacten worden onderhouden met organisaties op het gebied van zorg en welzijn, enerzijds om hun te wijzen op de mogelijkheden die Utopodium kan bieden voor hun cliënten, en anderzijds om mensen te kunnen doorverwijzen naar deze instanties.

Op de locatie worden op kleine schaal horeca- activiteiten uitgevoerd met of zonder alcohol, afhankelijk van de aard van de activiteit en leeftijd van de bezoekers. Drugsgebruik is verboden op de locatie en zal streng gehandhaafd worden. Bij een aantal bezoekers waar de meerderheid jonger dan 18 is stopt de alcohol houdende consumptie verkoop. Wij voeren geen reclame uitlatingen van alcoholische dranken anders dan alleen op de prijslijsten en menukaarten.

In 2021 wordt een nieuwe website gemaakt om Utopodium beter zichtbaar te maken op sociale media en daardoor meer publiek te trekken. De website is ook nodig voor het verkrijgen van de ANBI status.

In 2021 worden de statuten gewijzigd vanwege actualisering van de doelstellingen. Ook wordt een ANBI-aanvraag ingediend voor de status van culturele ANBI.
Financiële middelen
De gemeente heeft de ruimtes tot op heden gratis beschikbaar gesteld, mede omdat veel voorzieningen nog niet op orde zijn. Utopodium betaalt nu ook geen energiekosten. De gemeente investeert in de voorzieningen om het gebouw geschikt te maken voor gebruik. In de loop van 2021 als de algemene voorzieningen gereed zijn moet Utopodium huur gaan betalen, naar verwachting ca € 2000 per maand. De uitgaven van de Stichting betreffen onder meer kosten voor (huur van) apparatuur, inrichting van de zalen, optredende artiesten.

Het bestuur streeft ernaar de inkomsten de komende jaren op een structureel hoger niveau te brengen. Daarbij worden de volgende inkomstenbronnen benut:
meer verhuur van de zalen
meer entreegelden door meer optredens
meer baropbrengsten
meer donaties
incidentele subsidies voor projecten

De ambitie is om na de Corona-crisis in de loop van 2021 meer inkomsten te verwerven. De stichting wil financieel onafhankelijk blijven. Om de stichting financieel aantrekkelijker te maken voor donoren wordt een ANBI aanvraag ingediend.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur als volgt:

Ron van Rees: voorzitter a.i.

Ronald Polder: secretaris

René van de Geijn: penningmeester

Vertel het door!