Huisregels Stichting Utopodium

Huisregels Stichting Utopodium
 • Stichting Piet van Rees hieronder genoemd als Stichting Utopodium heeft de huisregels opgesteld en is niet verantwoordelijk voor fouten waar men eventueel aanspraak op zou kunnen maken of rechten aan zou kunnen ontlenen. Niets uit dit document vrijwaart u van uw plichten. Een overeenkomst waar wij u met het betreden van stichting Utopodium zich aan zult houden.Bij het niet houden aan onze huisregels, heeft de directie van Utopodium altijd het recht om je de toegang te ontzeggen.
 • Volg de instructies van het personeel op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 • Per 1 januari 2014 geldt de nieuwe drank- en horecawet. Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken. Het is niet toegestaan om in Utopodium alcohol te nuttigen of te kopen indien je jonger bent dan 18 jaar. Het in bezit hebben van alcohol is voor ons een reden genoeg om je de toegang te ontzeggen.
 • Het doorgeven van alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. Indien dit geconstateerd wordt is dit voor ons een reden genoeg om je de toegang te ontzeggen.
 • Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Consumptiemunten worden niet ingewisseld voor geld. De consumptiemunt behoudt zijn geldigheid tot Utopodium anders beslist. Dit wordt tijdig bekendgemaakt via de eigen website.
 • Het kan zijn dat er gecontroleerd en/of gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven eigendommen.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.
 • Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben geen recht op toegang bij dansfeesten bij Utopodium tenzij anders aangegeven op het desbetreffende programmaonderdeel en overige uittingen
 • Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel.
 • Clubkleuren en of andere uittingen van (sport)clubs of organisaties zijn niet toegestaan. (t-shirts, petten, hesjes, jassen)
 • Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.
 • De handel en in bezit hebben van soft- en harddrugs en het gebruik ervan zijn verboden.
 • Het is verboden in of om Utopodium goederen te verhandelen.
 • Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen te zijn.
 • Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.
 • Agressie of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd.
 • Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.
 • Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
 • Het is verboden dieren mee naar binnen te nemen vanaf het moment dat er entree wordt geheven.
 • Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld.
 • Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk bij de directie van Utopodium melden. Klachten dienen binnen 5 werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht’. Binnen 14 dagen ontvang je een schriftelijke reactie.
 • Binnen Utopodium zijn alle landelijke regels met betrekking tot alcoholverstrekking, rookbeleid en legitimatieverplichting van kracht.
 • Etenswaren, drank, blik, glazen en bekers mogen niet mee naar binnen en buiten worden genomen.
 • Foto-, film- en geluidsapparatuur mag niet mee naar binnen worden genomen. Onrechtmatig verkregen opnames worden door Utopodium ingenomen.
  Wel is het in overleg met de band en activiteit bepalend. Vraag om toestemming. Verder is het voor ons van belang andere bezoekers. Maar wel in overleg. Dat gaat bv om zorgvragers, als vluchtelingen en bezoekers die hun privacy hoog hebben.
 • Het is verboden in Utopodium te stagediven of te crowdsurfen. Utopodium is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van dit verbod.
 • In diverse ruimtes in Utopodium wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Utopodium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor, noch voor andere gevolgen van een bezoek aan Utopodium. U wordt gewezen op de geluidbeschermende artikelen die we te koop aanbieden bij de garderobe.
 • In de directe omgeving van Utopodium wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het naar binnen en buiten gaan geen overlast.
 • Utopodium beschikt over een garderobe. Bij het gebruik van de garderobe is het garderobereglement, dat in de garderobe aanwezig is van toepassing.
 • Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang tot Utopodium ontzegd zonder restitutie van entreegeld.

 1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Stichting Utopodium en gebruikers van de garderobe.
 2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van euro 1,- per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan euro 50 hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en Stichting Utopodium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan 50 euro.
 3. Stichting Utopodium is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Stichting Utopodium behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Stichting Utopodium van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.
 4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van Stichting Utopodium. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van euro 1,- per item.
 5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal Stichting Utopodium zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is Stichting Utopodium op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 6. Uiteraard zal Stichting Utopodium zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. Stichting Utopodium kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.
 7. Stichting Utopodium is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Stichting Utopodium is te allen tijde beperkt tot euro 50 per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).
error: U mag zonder toestemming geen kopie maken van deze website..